PGD& ĐT THỊ XÃ GIA NGHĨA                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRƯỜNG MN MI SA                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số : 01/KH-MNMS                                                 Gia Nghĩa, ngày  01   tháng 9  năm 2012

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013
 
        
Thực hiện Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa, v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2012– 2013. Trường Mầm non Mi Sa xây dựng kế hoạch năm học 2012 – 2013  cụ thể như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
*  Tổng số lớp: 06
* Số cháu: 160 cháu.
- Nhà trẻ :    2 tuổi, 01 lớp : 20 cháu
- Mẫu giáo:  3 tuổi,  02 lớp: 50 cháu.
- Mẫu giáo:  4 tuổi,  01 lớp: 30 cháu.
- Mẫu giáo: 5 tuổi, 02 lớp: 60 cháu.
* Tổng số CB-GVCNV: 15 đồng chí.
- BGH: 03;
- Giáo viên: 06;
- Bảo mẫu : 02;
- Nhân viên: 04
1. Thuận lợi
Được sự quan tâm của các cấp, sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa và chuyên môn bậc học mầm non, sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong địa phương,  ban đại diện cha mẹ học sinh.
Nhà trường có đội ngũ CB-GVNV  được đào tạo cơ bản, yêu nghề mến trẻ, đoàn kết, tận tụy trong công việc, quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
2. Khó khăn
 Đội ngũ giáo viên non trẻ chưa có kinh nghiệm trong giảng dạỵ  Cho nên ảnh hưởng đến  các  hoạt động chăm sóc nuôi dạy trẻ cũng như các sinh hoạt khác của trẻ, và công tác quản lý của nhà trường.
Hội đồng nhà trường 100% là nữ, đời sống một số chị em chưa được ổn định nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Trình độ chuyên môn của đội ngũ không đồng đều và tinh thần giúp đỡ nhau của một số ít giáo viên còn chưa tốt, nên cũng ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.
Có một số ít phụ huynh chưa phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng bé, hay cho trẻ đi học muộn nên ảnh hưởng đến nề nếp, phong trào của lớp, của trường.
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012 - 2013
Triển khai kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp mầm non đáp ứng với yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị ,đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tập trung chủ yếu là trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
Tiếp tục thực hiện chương trình mầm non mới đổi mới chăm sóc  giáo dục và chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non.
Thực hiện kế hoạch của PGD&ĐT TX Gia Nghĩa năm học 2012-2013. Trường MN Mi Sa xác định mục tiêu nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành để xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cần thiết để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt học tập, vui chơi và đảm bảo an toàn cho trẻ.
2. Không để xảy ra các dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm trong trường học, thực phẩm từ sống đến chín được đảm bảo an toàn có chất lượng tươi, ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo đủ về dinh dưỡng và chế độ, khẩu phần ăn cho trẻ.
3. Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên, phát huy vai trò “ mỗi cô giáo là một tấm gương đạo đức cho học sinh”. Có kế hoạch trẻ hoá đội ngũ, động viên chị em thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học tập và nâng cao trình độ về tin học, ngoại ngữ...
4. Nâng cao chất lượng thi đua (Hai tốt). Tổ chức 03 hội thi: Hội thi “Giáo viên giỏi cấp trường”; “Chấm đồ dùng dạy học và trang trí lớp”; “Cô duyên dáng, bé chăm ngoan”, . Thường xuyên thăm lớp dự giờ, tăng cường làm đồ dùng đồ chơi phát huy phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, vận dụng chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 vào công tác giảng dạy.
5. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, luôn tạo cảnh quan sư phạm, thực hiện tốt Cuộc vận động “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
6. Thống nhất các khoản thu, thu theo nghị quyết, văn bản, sử dụng hợp lý và có hiệu quả (Được sự thống nhất của ban đại diện cha mẹ học sinh và chủ trương của địa phương)                   
7. Tập trung triển khai thực hiện chương trình GDMN mới để đảm bảo công tác giáo dục luôn được cập nhập mới nhất và chất lượng được nâng cao. Lồng ghép nội dung giáo dục ATGT, giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong trường mầm non.
Thực hiện công bằng trong giáo dục và ưu tiên phát triển giáo dục dân tộc và giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật.
8. Huy động số trẻ ra lớp đạt 95% trở lên, làm tốt việc chuẩn bị tiếng việt cho trẻ dân tộc và chuẩn bị tâm thế cho trẻ trước khi vào lớp 1
9. Thực hiện dúng thời gian biểu, khoá biểu, nội quy nhà trường theo quy định. Thực hiện tốt các chuyên đề thơ, truyện….
10. Kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, trạm y tế phòng chống các dịch bệnh xãy ra, kiểm tra sức khoẻ định kì cho các cháu, theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ. Làm tốt công tác tuyên truyền về phổ biến kiến thức nuôi dạy cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
11. Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, bảo quản tốt cơ sở vật chất trường học hiện có.
12. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên, chống các biểu hiện suy thoái đạo đức trong nhà trường. Có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.
13. Tăng cường công tác kiểm tra.
II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
1. Quy mô nhóm lớp và công tác phát triển số lượng.
Trên cơ sở về vật chất và phòng học hiện có nhà trường tiếp tục duy trì số lớp học:
 + Với tổng số học sinh: 160 cháu.
 + Tăng so với cùng kỳ năm trước là: 60 cháu
+ Học sinh nhà trẻ : 20 cháu
 + Học sinh 3-4 tuổi: 50 cháu
 + Học sinh 4-5 tuổi: 30 cháu
 + Học sinh 5-6 tuổi: 60 cháu
Tiếp tục huy động trẻ mẫu giáo ra lớp trên  80 -85 %, đối với trẻ 5 tuổi đạt 95% trở lên.
Duy trì tỉ lệ trẻ  đến trường chuyên cần đạt:   90% - 95%
* Biện pháp:
 Để làm tốt công tác phát triển số lượng trong năm học 2012 – 2013, nhà  trường đã triển khai rà soát, điều tra số trẻ trong độ tuổi, phối hợp với chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh tuyên truyền sâu rộng đến cha mẹ học sinh về tầm quan trọng giáo dục mầm non.
Tăng cường mua sắm thêm thiết bị phục vụ cho giáo dục mầm non để đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ.
Giao chỉ tiêu cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm lớp làm tốt công tác chăm sóc, quản lý giáo dục trẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.
2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục:
Năm học 2012-2013 tập trung tăng cường hoạt động tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, tìm tòi sáng tạo trong việc thực hiện chương trình GDMN mới để phù hợp với sự đổi mới thường xuyên trong giáo dục và để đảm bảo mục tiêu về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Tiếp tục duy trì thực hiện môi trường xanh – sạch – đẹp an toàn phù hợp với trẻ,
Sưu tầm các trò chơi dân gian, bài hát dân ca, câu đố, hò vè đưa vào các hoạt động vui chơi tích cực của trẻ.
Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm điển hình về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong và ngoài địa phương.
* Các chỉ tiêu cụ thể:
 a. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:
- Số trẻ đựơc theo dõi sức khoẻ  bằng biểu đồ: 160 cháu, đạt 100%
- Số trể được khám sức khoẻ định kì đạt: 80-100%
- Số trẻ được dùng nước sạch: 100%
- Số trẻ biết cách rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng theo đúng quy định: 90% trở lên
- Số trẻ đạt sức khoẻ ở:
+ Bình thường là: 80% - 85%
+ SDD thể thấp còi là: 15% - 20%
* Biện pháp:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp cập nhật các thông tin thiết thực đến phụ huynh nhằm thúc đẩy ý thức chủ động, phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa gia đình và nhà trường. Các nhóm, lớp phải đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ cả về thể chất và tinh thần phòng tránh tai nạn thương tích đối với trẻ. Kiểm tra cơ sở vật chất đồ dùng thiết bị thường xuyên để ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn cho trẻ.
- Giáo viên thường xuyên rèn các kĩ năng cho trẻ như:
+ Kĩ năng tự phục vụ: Vệ sinh, sắp xếp đồ dung cá nhân
+ Kĩ năng vệ sinh môi trường mọi lúc mọi nơi
+ Kĩ năng trực nhật: Sắp xếp đồ dùng học tập, ăn uống, ngủ, chơi….
b. Công tác giáo dục:
- Chỉ tiêu:
+ Tỉ lệ cháu ngoan đạt toàn diện: 65- 70%
+ Tỉ lệ cháu ngoan: 30 - 35%
- Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình mẫu giáo.
- Giáo dục trẻ ở các độ tuổi thực hiện tốt lễ giáo Mầm non khi giao tiếp với cô giáo, người thân trong gia đình và xã hội
3. Công tác xây dựng đội ngũ:
a. Công tác chính trị tư tưởng:
- 100% giáo viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, yên tâm gắn bó với nghề nghiệp.
- Xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, thẳng thắng cởi mở nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình.
- Tuyên truyền vận động giáo viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng có lập trường kiên định vững vàng, cảnh giác với âm mưu của bọn phản động nhằm chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc.
- Tham gia tích cực các phong trào ở trường cũng như ở địa phương. Thực hiện tốt nội quy quy chế và nhiệm vụ năm học 2012 - 2013
b. Về số lượng:
Tổng số CB-GV-CNV toàn trường : 15 trong đó:
- Cán bộ quản lý: 03 ;
- Giáo viên: 06 ;
- Bảo mẫu : 02
- Công nhân viên: 04
- 100% GV đạt trình độ chuẩn trở lên
- Trình độ chuyên môn:
+ Đại học: 03 đồng chí;       
+ Đang theo học đại học: 3 đồng chí
+ Cao đẳng: 01 đồng chí
 + Trung cấp: 5 đồng chí
*. Biện pháp:
- 100% giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chính trị, nhiệm vụ năm học mới.
- Biên chế giáo viên chủ nhiệm lớp, làm tốt công tác vệ sinh lớp học sạch sẽ.
- Phối hợp công đoàn vận động đội ngũ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, vi tính , ngoại ngữ ….
- Phối hợp công đoàn khen thưởng các GV-CNV đạt thành tích tốt trong giảng dạy.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua các lớp chuyên đề, dự giờ thăm lớp .
- Động viên đội ngũ giáo viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ văn hoá , trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn .
- Tuyên truyền sâu rộng vận động CB-GV-CNV toàn trường thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá.
- Tổ chức đánh giá thi đua từng tháng, học kỳ, năm học có điểm thi đua cụ thể cho từng hoạt động.
* Công tác thi đua “ Hai tốt”
- Thi đua “ Dạy tốt học, học tốt”, thực hiện nhuần nhuyễn các chuyên đề làm quen văn học ( thơ, truyện), để phát triển ngôn ngữ cho con em.
- Thực hiện chương trình lồng ghép ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường…
- Tổ chức thao giảng 02 đợt/ năm
- Khảo sát tay nghề đầu năm, khảo sát cuối năm.
* Chỉ tiêu cụ thể:
- Dự giờ: Mỗi GV: 10 tiết/năm
- Hồ sơ sổ sách: 06 bộ đẹp chất lượng.
- Đồ dùng chất lượng: 02 bộ/ năm/giáo viên
* Công tác bồi dưỡng giáo viên:
- Ban giám hiệu phối hợp với khối trưởng có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể:
Bồi dưỡng 02 đồng chí.
* Biện pháp:
- Ổn định công tác biên chế lớp từ đầu năm học;
- Kiểm tra, khảo sát đánh giá đúng chất lượng giáo viên phân công đúng khả năng giáo viên phát huy hết tinh thần trách nhiệm nâng cao hết chất lượng hiệu quả.
- Tổ chức cho giáo viên đi dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm nâng cao chuyên môn.
- Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả giờ dạy, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi.
- Hướng dẫn làm hồ sơ, soạn giáo án, tăng cường kiểm tra góp ý xây dựng. Thường xuyên nhắc nhở các trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, nội quy, quy chế nhà trường.
- Tổ chức dự giờ, thăm lớp dự giờ đột xuất để góp ý xây dựng tiết dạy giỏi làm mẫu để rút kinh nghiệm, nâng cao tay nghề cho giáo viên.
- Nâng cao công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học, xây dựng mối quan hệ tốt trong BGH, các đoàn thể, tổ chức chuyên môn, giáo viên cha mẹ học sinh.
4. Công tác cơ sở vật chất
- Số phòng học hiện có: 8 phòng
- Trong đó:
+ Phòng học: 6 phòng.
 + Văn phòng 01 phòng
 +  Nhà ăn: 01 phòng .              
-  Bàn ghế học sinh: 160 bộ
* Biện pháp:
- Bảo quản tốt công tác vệ sinh, sử dụng hợp lý đồ dùng dạy học có sẵn và tự làm.
- Trang trí phòng học theo quy định có tác dụng giáo dục học sinh.
- Huy động nguồn vốn từ sự đóng góp của Hội cha mẹ học sinh, các cá nhân phụ huynh có lòng hảo tâm đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.
5. Công tác phong trào:
- Xây dựng phong trào văn nghệ cô và cháu. Các lớp chọ các cháu có năng khiếu thành lập đội văn nghệ biểu diễn chào mừng trong các ngày lễ lớn.
6. Công tác quản lý chỉ đạo:
6.1. Hồ sơ sổ sách:
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của phòng giáo dục, điều lệ trường học Mầm non.
6.2. Quản lý hoạt động của trường:
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động trong năm học của nhà trường để phân công cụ thể cho từng bộ phận thực hiện và báo cáo kết quả hàng tháng, học kỳ, năm học.
- Đẩy mạnh việc quản ký chỉ đạo công tác dạy và học, các hoạt động hỗ trợ cho công tác giáo dục.
- Thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non:
- Thực hiện đổi mới đánh giá giáo viên: Triển khai đánh giá giáo viên theo tinh thần công văn số: 304/BGD&ĐT
- Tăng cường trật tự kỷ cương, củng cố nề nếp, xây dựng đội ngũ theo đúng yêu cầu chuyên môn của ngành.
- Tổ chức cho GV-CNV ký kết việc chấp hành nội quy kỷ luật của đơn vị và việc thực hiện tốt quy chế của ngành.
- Đưa vào tiêu chuẩn thi đua việc chấp hành nội quy kỷ luật của đơn vị và việc thực hiện các quy chế chuyên môn.
- Phát huy tốt vai trò trọng điểm trong việc thực hiện các chuyên đề do cấp trên giao.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định của phòng giáo dục và đào tạo,điều lệ trường học.
- Đẩy mạnh việc quản lý chỉ đạo công tác dạy và học, các hoạt động bổ trợ cho công tác giáo dục.
6.3. Công tác tham mưu:
- Mua sắm thêm một số thiết bị văn phòng, thiết bị phục vụ học tập cho các cháu.
* Biện pháp
- Huy động các cấp các ngành liên quan, các bậc cha mẹ cùng chung tay thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục
6.4. Công tác tự kiểm tra:
Lập kế hoạch tự kiểm tra đơn vị như sau:
Stt Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra Người kiểm tra Điều chỉnh
01 Hồ sơ chuyên môn Chuyên môn Hiệu trưởng  
02 Hồ sơ đoàn thể Trưởng đoàn thể Ban giám hiệu  
03 Hồ sơ cá nhân Giáo viên TK, CM, HT  
04 Tài chính Kế toán, thủ quỹ Hiệu trưởng  
05 Cơ sở vật chất Bảo vệ Hiệu trưởng  
 
Kết hợp kiểm tra toàn diện và nâng cao nghiệp vụ của giáo viên:
 - Giáo viên: 6/6
 - Kiểm tra chuyên đề: 5/6
+ Loại tốt: 70- 80%
+ Loại khá:20- 30%
 * Phần dạy:
+ Chỉ tiêu
Kiểm tra đột xuất: 1lần/tháng
Chuyên đề các tiết dạy.
+ Dự giờ đột xuất
+ Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn:
Thực hiện chế độ sinh hoạt nhóm lớp
Môi trường sư phạm
Sổ sách cô và cháu
 + Kết quả chăm sóc - giáo dục trẻ:
- Nề nếp, thói quen, nhận thức, tình cảm, kỷ năng của trẻ về mọi mặt
- Sức khoẻ, thói quen, năng lực trí tuệ của trẻ.
* Biện pháp:
- Ra quyết định thành lập ban kiểm tra chuyên môn của trường năm học 2012-2013 gồm có BGH – TCCĐ – BTĐTN – Trưởng BTTND – Các tổ trưởng chuyên môn.
- Phổ biến kế hoạch kiểm tra, thực hiện công tác tự kiểm tra rút ra những ưu khuyết điểm để chấn chỉnh, uốn nắn hoạt động chuyên môn của cá nhân và đơn vị.
- Báo cáo công tác tự kiểm tra vào cuối mỗi học kỳ
- Lưu trữ các hồ sơ kiểm tra.
6.5. Công tác tổ chức:
* Hội họp:
- Họp hội đồng: 01 lần/tháng
- Họp chuyên môn: 01 lần/tháng (trừ đột xuất)
- Họp tổ chức đoàn thể: 01 lần/tháng
- Họp hội đồng thi đua khen thưởng: 01 lần/kì
- Tết trung thu, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày quốc tế phụ nữ 8/3
- Tổ chức đại hội phụ huynh học sinh.
- Tổ chức đại hội CNVC, công đoàn trường.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ quý/lần.
- Tổ chức sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học.
* Tổ chức thao giảng: 04 đợt
- Khảo sát tay nghề đầu năm.
- Tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 – Tổ chức hội thi “cô duyên dáng bé khỏe ngoan”,” bé nhanh, gia đình sức khỏe trẻ thơ.
 - Thi làm đồ dùng dạy học cấp trường lần thứ 02.
- Khảo sát tay nghề cuối năm.
* Biện pháp:
- Tổ chức dự giờ, thăm lớp, kiểm tra đột xuất, có báo cáo trước để đánh giá năng lực giáo viên theo từng kỳ, từng tháng để từ đó rút ra kinh nghiệm trong giảng dạy và có hướng bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao kết quả trong công tác giảng dạy.
- Tổ chức đánh giá xếp lọai thi đua hàng tháng, quý và hàng năm, tiếp tục bổ sung thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy phù hợp yêu cầu thực hiện chương trình cải cách.
- Tổ chức thảo luận trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng nội dung thực hiện chủ đề giáo dục trong trường, học tập kinh nghiệm thực hiện ở những trường điểm ở các địa phương khác nhằm giúp cho tất cả các giáo viên đều được tiếp cận với chương trình mới.
- Động viên kịp thời đối với những giáo viên có thành tích tốt trong giảng dạy để công tác giáo dục phát huy tốt và nhân rộng tấm gương tốt trong giáo dục.
7. Công tác thi đua khen thưởng:
- Trường tiên tiến cấp phòng
- Tổ lao động tiên tiến: 04
- Lớp tiên tiến: 6 lớp
- Công đoàn cơ sở vững mạnh tiên tiến cấp thị xã
- Chi đoàn cơ sở vững mạnh.
- Tổ chức thi đồ dùng dạy học cấp trường.
- Tham gia thi đồ dùng dạy học các cấp .
* Biện pháp:
- Tổ chức cho CB-GV-CNV đăng ký thi đua từ đầu năm, lập kế hoạch thi đua 2 đợt trong năm học:
- Thành lập hội đồng thi đua, cuối đợt thi đua cá nhân tự đánh giá nhận danh hiệu thi đua của mình theo các tiêu chí đề ra. Các tổ báo cáo kết quả thi đua từng cá nhân trong khối, hội đồng thi đua xem xét có ý kiến. Hội đồng thi đua xem xét và công nhận kết quả thi đua cá nhân. Đồng thời hội đồng thi đua cũng rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tiễn và bổ sung điều chỉnh cho đợt sau.
8. Công tác chăm lo đời sống vật chất – tinh thần cho đội ngũ.
- Phối hợp công đoàn chăm lo đời sống cho đội ngũ CB-GV-CNV như sau:
- Chăm lo các ngày lễ 20/11, tết nguyên đán.. .
- Tăng cường các loại sách báo cho giáo viên tham khảo
9. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng viên: 02
- Chỉ tiêu phấn đấu:
+ Bồi dưỡng đề nghị kết nạp: 1-2 đảng viên
+ Giới thiệu 3-4 quần chung ưu tú học cảm tình Đảng.   
 + Thành lập chi bộ
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Kế hoạch năm học 2012- 2013 đã được nhà trường tổ chức đại hội cán bộ công nhân viên chức để điều chỉnh và xây dựng thành nghị quyết đại hội. Triển khai cho tập thể và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch.
- Trong quá trình thực hiện tổ chức giám sát, kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn đơn vị.
- Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch.
 Trên đây là kế hoạch năm học 2012-2013 dựa trên nhiệm vụ của ngành học đề ra, điều kiện dạy học của nhà trường và tình hình giáo dục của địa phương, đã được hội đồng nhà ttrường thảo luận, thống nhất cao và cam kết thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013./.
                         
 
                                                                                       
Nơi nhận:                                                                       
- Phòng GD&ĐT;
- Chuyên môn MN;
- UBND phường Nghĩa Trung;
- Chủ trường;
- BGH nhà trường;
- Công đoàn, thư ký nhà trường;                                                     
- Tổ Chuyên môn; Tổ Văn phòng;                                                       
- Giáo viên, nhân viên nhà trường;                                       
- BCH Hội CMHS;
- Lưu VT, VP.
  HIỆU TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Vang
 

Bạn biết Website Mamnonmisa.edu.vn từ đâu?

Google

Người Khác Giới Thiệu

Từ Nhà Trường

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 2672
  • Tháng hiện tại: 3019
  • Tổng lượt truy cập: 754664