KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 16/10/2013 03:42 - Người đăng bài viết: Mầm Non MiSa
PHÒNG GD-ĐT TX GIA NGHĨA
    TRƯỜNG MN MISA
        
      Số : … /KH -HP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Gia Nghĩa  , ngày 08 tháng 10 năm 2013
KẾ HOẠCH
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
 - Căn cứ chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.
- Căn cứ  thông tư số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26  tháng 10  năm 2011 về việc  Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh ĐăkNông, Phòng giáo dục và đào tạo Thị xã Gia Nghĩa. Trường mầm non MiSa xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi  năm học 2012 - 2013 nh­ư sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường , tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình  trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường ;
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;
- Có chính sách khuyến khích đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏicấp trường
2. Yêu cầu
 -100% giáo viên đang giảng dạy tại trường tham gia;
- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ,
   II. NỘI DUNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC
a) Nội dung
- Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non và những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành; 
- Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục
+  Thực hiện một hoạt động học.
- Nội dung tổ chức hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non.
b) Hình thức thi
- Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết kết hợp cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm.
 - Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học (lớp do giáo viên chủ nhiệm). Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên được bắt thăm và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian ít nhất là 2 ngày trước thời điểm thi giảng.
III/ ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đối tượng tham gia Hội thi
-  Tham gia Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường mâm non MiSa;
2. Điều kiện tham gia Hội thi:
- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm,  góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Sáng kiến kinh nghiệm viết thành báo cáo, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên.
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
3. Số lượng: 6 giáo viên
III/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM , KINH PHÍ  TỔ CHỨC HỘI THI
1/Thời gian
- Ngày 08/10/2013: Họp ban chỉ đạo, ban giám khảo,  phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám khảo hội thi.
- Sáng ngày 14/10/2013 : Bắt thăm xếp lịch dạy thực hành.
-  Từ ngày 16/10/2013 đến 18/10/2013 thi thực hành.
- Sáng ngày 19/10/2013 : Tổ chức thi trắc nghiệm.
- Chiều 19/10/2013 : Tổng kết.
2/  Địa điểm
- Bắt thăm tại văn phòng.
- Thi thực hành tại lớp (của giáo viên chủ nhiệm).
- Thi trắc nghiệm tại văn phòng.
3/ Kinh phí
Kinh phí tổ chức được trích 50 % từ nguồn quỹ Hội phụ huynh, học sinh và 50% từ quỹ chi thường xuyên của nhà trường.
V. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GV DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, phải đạt các yêu cầu sau:
1. Đảm bảo đủ điều kiện dự thi
2. Mỗi bài thi thực hành phải đạt loại giỏi.
3. Giáo viên đạt loại xuất sắc là giáo viên có giờ dạy ứng dụng công nghệ thông tin tốt nhất.   
    Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014 của trường mầm non MiSa, yêu cầu các tổ chuyên môn,  giáo viên nhà trường thực hiện kịp thời./.    
                 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 
LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2013 – 2014
I. Chương trình
 
Thời gian Nội dung Người thực hiện Địa điểm
Ngày 08/10/2013 - Họp ban chỉ đạo, ban giám khảo,  phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám khảo hội thi. - Ban tổ chức - Văn phòng
Sáng ngày 14/10/2013 - Bắt thăm xếp lịch dạy thực hành. - Giáo viên chủ nhiệm các lớp - Văn phòng
Ngày 16/10/2013 - Thi thực hành lớp Chồi 1 ( 8h – 8h 30)
- Thi thực hành lớp Mầm 1 ( 8h 35 – 9h)
- Nguyễn Thị Hồng Anh
- Nguyễn Thị Loan
- Lớp Chồi 1
- Mầm 1
Ngày 17/10/2013 - Thi thực hành lớp Chồi 2 ( 8h – 8h 30)
- Thi thực hành lớp Mầm 2 ( 8h 35 – 9h)
- Lê Thị Thùy Dung
- Bùi Thị Hà Bắc
- Lớp Chồi 2
- Mầm 2
Ngày 18/10/2013 - Thi thực hành lớp Lá ( 8h – 8h 30)
- Thi thực hành lớp Trẻ ( 8h 35 – 9h)
- Nguyễn Thị Hồng
- Đào Thị Yến
- Lớp Lá
- Trẻ
Ngày 19/10/2013 - Thi trắc nghiệm ( 9h – 9h 30) - Giáo viên chủ nhiệm các lớp - Văn phòng
Chiều ngày 19/10/2013 - Tổng kết hội thi- Trao phần thưởng Ban tổ chức  
II. Giải thưởng
- Giáo viên đạt loại xuất sắc : Giấy chứng nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy xuất sắc cấp trường + 300.000đ.
- Giáo viên đạt loại giỏi : Giấy chứng nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường + 200.000đ.
III. Ghi chú
1. Mỗi giáo viên tham gia Hội thi GVDG cấp trường chuẩn bị giáo án theo mẫu quy định và in thành 05 giáo án.
 2. Trang phục của GV tham gia dự thi: Áo dài truyền thống.
 
 
                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                      Trần Thị Mai Oanh
Tác giả bài viết: Mầm non MiSa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết